top of page

Privacy verklaring                                                                                           maart 2021

 

Het Vrouwenkoor Allégresse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-

gegevens. In dit document is het privacy beleid van onze vereniging, waarin we informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, vastgelegd.

 

Wij willen uw privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onze vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt onder andere met zich mee dat:

 

  - wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

     zij zijn verstrekt;

  - verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot die gegevens welke

     minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

  - wij vragen om uw toestemming, als wij deze nodig hebben, voor de verwerking

     van uw persoonsgegevens;

  - wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen

     zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  - wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

     uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt;

  - wij op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens en deze

     respecteren.

 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande gegevens:

 

    Secretaris Vrouwenkoor Allégresse

    e-mail:  info@allegresse.nl

 

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwenkoor Allégresse  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

- om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Vrouwenkoor Allégresse;

- de verplichte aanmelding bij KBZON;

- het versturen van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen;

- het noemen van uw naam in programmaboekjes voor de concerten;

- een ledenlijst met uw portretfoto op en het voor leden toegankelijke en voor

  buitenstaanders afgeschermde deel van de website van Allégresse;

- het bijhouden van de betaling van de contributie.

 

De volgende persoonsgegevens van u kunnen wij verwerken:

 

- NAW gegevens;

- e-mailadres;

- telefoonnummer;

- geboortedatum;

- bankrekeningnummer.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn:

Vrouwenkoor Allégresse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na opzegging van uw lidmaatschap worden uw persoonsgegevens nog 5 jaar bewaard, de gegevens van bestuursleden worden voor historische doeleinden nooit gewist.

 

Beveiliging van onze gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

- alle personen die namens Vrouwenkoor Allégresse van uw gegevens kennis kunnen

  nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid voor toegang tot het

  ledendeel van de website.

 

Recht van inzage, correctie en verwijdering:

U heeft op ieder moment recht om bij Vrouwenkoor Allégresse uw gegevens op te vragen en verzoeken deze te corrigeren of verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen bij het secretariaat.

 

Autoriteit Persoonsgegevens :

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrouwenkoor Allégresse?

Wij staan u natuurlijk graag te woord en zullen uw klacht altijd serieus nemen. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neemt u dan contact op met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vrouwenkoor Allégresse

info@vrouwenkoorallegresse.nl

bottom of page